Úvodní informace ke kurzu Základy informatiky/Úvod do teoretické informatiky

Kurz: KIP/7ZAIN, 2ZAIN, XZAIN, 6PUDI, 66UDI a KIP/Y2ZIN (rozšiřující studium)

Vážení studenti kurzů Úvod do informatiky/Základy informatiky,

prosím pročtěte si pečlivě tuto zprávu. I když obsahuje informace pro několik forem výuky, mnoho informací je společných. Primárně je určena pro studenty distanční a kombinované formy výuky oboru Aplikovaná informatika na KIP PřF OU, ale uvedené studijní zdroje mohou využít i studenti prezenčního studia a rozšiřujícího studia informatiky. Zvláště v tomto roce jsou informace opravdu důležité i pro prezenční studenty, protože hrozí zákaz prezenčních přednášek a/nebo cvičení v důsledku epidemie (i když méně než v minulém roce). Pokud k tomu dojde (nebo ve výjimečných případech např. kolize rozvrhu, zahraniční studenti s problémy s vízem), je možno i pro prezenční studenty absolvovat tento kurz distanční formou (buď bude oficiálně zrušena výuka, nebo někteří prezenční studenti nemohou dlouhodobě na prezenční výuku docházet). Není třeba nějak specificky žádat, ale upozorněte mne na to, a prostě budete studovat pomocí nahraných přednášek, můžete se klidně zúčastnit sobotní distanční výuky, budete-li chtít. Požadavky pak budou shodné s distančním studiem – 4 korespondenční úkoly místo 2 testů na PřF nebo 2 korespondenční úkoly místo 1 testu na PdF, které odevzdáte do systému Moodle nejlépe do konce roku (resp. týden před koncem zkouškového období).

Tento kurz vám má dát základní přehled o disciplínách teoretické informatiky na úrovni principu pojmů a vlastností klíčových pro celý obor informatika (formálněji pojaté kurzy v této oblasti jsou součástí dalšího studia v Bc. a NMgr. stupni).

Jako základní zdroj informací doporučuji online kurz v systému Moodle:

https://moodle.osu.cz/course/view.php?id=3767

Prosím všechny studenty (všech forem), aby se do kurzu přihlásili (bez hesla). Je to dobrý prostředek nejen pro odevzdávání úkolů, materiály ke studiu, ale i diskusi obecnějšího rázu.

Tento kurz obsahuje nejen mou studijní oporu, která pro vás bude zřejmě základním zdrojem studia, ale také odkazy na prezentace systému MediaSite (záznamy přednášek) a speciální multimédiální doplňkový balíček s testy, interaktivními aplikacemi apod.

https://mediasite.prf.osu.cz/ (přes Hashim Habiballa – Úvod do informatiky)

https://web.osu.cz/~Habiballa/files/uvdoi.zip

Také chci upozornit na velmi kvalitní materiály kolektivu prof. Jančara z FEI VŠB pro kurz Teoretická informatika, který vám mohu vřele doporučit pro studium (v případě, že by nestačily mé materiály).

http://www.cs.vsb.cz/jancar/TEORET-INF/teoret-inf.htm

Kurz v Moodle je přístupný bez klíče, je otevřen studentům bez rozdílu formy studia, tudíž doporučuji všem se do kurzu přihlásit a využívat jej nejen jako zdroj informací, ale také lze velmi dobře využít Fóra kurzu pro diskuzi (nejen s vyučujícím, ale i s kolegy studenty). Své dotazy ale ideálně směřujte do fóra MS Teams, který je na rychlou komunikaci mnohem lepší – viz níže) – odpověď může pomoci i dalším studentům.

Dalším novým a důležitým doplňkem výuky je pak tým v MS Teams (Office 365). Můj kurz se jmenuje ZAIN – Základy teoretické informatiky a je k němu vygenerován kód pro samozápis: ebok7co

S tímto kódem zvolte připojení k novému týmu (instrukce k používání O365 jste dostali na zápisu, resp. Úvodu do studia). Teams budeme používat především pro operativní komunikaci a v případě nutnosti k realizaci online konzultací. Já vždy v kanálu obecné upozorním na Online hovor a budu jej také nahrávat (ale pozor v kanálu online výuka). Také je zde přístup k materiálům, pokud byste nevyužili Moodle. Odborné dotazy bych doporučil řešit přes Teams v chatu v tomto kurzu, kde je to mnohem lépe interaktivní.

Specifický průběh distančního studia:

Během semestru jsou organizovány sobotní tutoriály (nemělo by jít jen o klasickou přednášku, ale také o diskuzi na nastudovanou látku případně shrnutí nejdůležitějších pojmů). Studenti během semestru zpracují 4 korespondenční úkoly a odevzdají je do systému Moodle. Na základě vyřešení všech či části úkolů pak je u zkoušky stanovena známka (úkoly tvoří stěžejní část hodnocení). V případě zákazu prezenční výuky bohužel nebude možné ovšem tutoriály uskutečňovat. Pak budu komunikovat s vámi prostřednictvím Moodle a Teams.

Specifický průběh kombinovaného studia:

Platí vše jako u distanční formy, ale navíc jsou organizovány páteční praktické semináře.

Specifický průběh prezenčního studia: (V tomto roce je vše komplikované díky rekonstrukci a malé kapacitě největší místnosti, zašlu vám ještě případně speciálně email se změnami v rozvrhu)

Studenti prezenční formy absolvují přednášky a cvičení. Přednášky sice nejsou povinné, ale doporučuji je navštěvovat, aby na cvičení mohla výuka probíhat efektivně. Pokud se z nějakých důvodů nemůžete zúčastňovat přednášek (např. kolize u nepreferovaných kombinací, studenti z PdF, apod.), doporučuji nahradit alespoň přednáškami v MediaSite nebo jinými uvedenými zdroji nebo lze po domluvě navštěvovat i sobotní a páteční výuku pro jiné formy, ale to závisí na kapacitních možnostech učeben (nebo lze využít postup uvedený na začátku emailu). Cvičení jsou odlišná podle kurzu – KIP/7ZAIN (2+2) pro studenty PřF, KIP/6PUDI (2+1) pro studenty PdF, kde bude zohledněna nižší dotace předmětu pro cvičení. V rámci předmětu pak budou stěžejní 2 testy na řešení praktických úloh, které jsou pro hodnocení předmětu nejdůležitější (PdF 1 test). U zkoušky pak budu vycházet z hodnocení testů, v případě nižších bodových výsledků se zaměříme na otázky, které souvisí s tématy, ve kterých výsledky nebyly dobré, tj. neexistuje nějaký nutný limit testů pro realizaci zkoušky.

Výuka v rozšiřujícím studiu pak probíhá individuálně – domluvíme se na specifických tutoriálech pro tuto formu studia a kurz bude mít i vlastní Moodle kurz.

Mým cílem je, aby vám studium v kurzu přineslo základní přehled o otázkách teoretické informatiky a jejího využití v informatice obecně. Tedy nebojte se, že kurz je zaměřen na formalizaci pojmů (k tomu se dostaneme až v dalším studiu), jde o pochopení principů a důsledků pro praktickou práci informatika. Jde spíše o to, abyste získali základní přehled a pochopili pojmy jako formální jazyk, automat, Turingův stroj, rozhodnutelnost problémů, časová složitost, logické základy dedukce. Tedy mi nejde o nějaké encyklopedické znalosti, ale abyste si na praktických příkladech tyto pojmy uvědomili. Zároveň se nebojte, budu brát v úvahu i prostorová omezení katedry v tomto roce a jejich dopad na výuku a hodnocení.

Přeji vám do studia hodně sil Hashim Habiballa

************************************************

Kontakt (CZE)

************************************************

Doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD., Ph.D.

katedra informatiky a počítačů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská Univerzita

ul. 30. dubna 22

702 00 Ostrava 1

e-mail: hashim.habiballa@osu.cz

e-mail2: hashim@seznam.cz

www: https://web.osu.cz/~Habiballa/

link: https://prf.osu.cz/kip/